درباره ما

شركت تبريزپاك (سهامي خاص) به مديريت آقاي ابوالقاسم هاشمي فعاليت خود را از سال 1352 آغاز كرده است. اين شركت با توليد انواع عرقيات گياهي و تهيه وتوزيع گياهان دارويي در سطح وسيع، خدمت صادقانه به هموطنان را درطي ساليان متمادي سر لوحه كار خويش قرار داده است.

امروزه استفاده از داروهاي گياهي و جايگزين نمودن داروهاي گياهي بجاي داروهاي شيميايي در اغلب نقاط دنيا كاملا مرسوم شده است. در اغلب كشورهاي پيشرفته، از عصار‌ة طبيعي گياهان براي درمان بيماريها حتي بيماريهاي صعب العلاج به صورت كپسول، قرص و يا ساير فرم هاي دارويي با دوزهاي مختلف تجويز مي شود.

با توجه به وجود اقليم هاي مختلف در كشورمان ايران، وجود تنوع بي شمار گياهان دارويي انكارناپذير است. از سوي ديگر بسياري از اين گياهان دارويي بومي ايران مي باشند. بنابراين لزوم استفادة صحيح و علمي از اين گياهان آشكار است و جهت نيل بدين منظور، فراهم نمودن شرايط تحقيقاتي و پژوهشي در مراكز علمي و صنعتي امري است اجتناب ناپذير و ضروري.

لذا شركت تبريزپاك در جهت تحقق اين هدف والا ساعي است و فردايي بهتر را متصور است.